Religion und Weltanschauung:

Alternative Glaubensformen

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
ERFAHRUNG: NEW AGE, WASSERMANN AERArh01arh01av591---v155----v137------------
ERFAHRUNG: ZEN-MEDITATION, WEISHEITENrh02arh02av592---v156----v138------------
ERFAHRUNG: ANTHROPOSOPHIE, THEOSOPHIErh03arh03av593---v157----v139------------
ERFAHRUNG: MYSTIKrh05arh05av595---v158----v141------------
ERFAHRUNG: MAGIE,SPIRITISMUS,OKKULTISMUSrh06arh06av596---v159----v142------------
ERFAHRUNG: PENDELN, WUENSCHELRUTENrh07arh07av597---v160----v143------------
ERFAHRUNG: ASTROLOGIE, HOROSKOPErh08arh08av598---v161----v144------------
ERFAHRUNG: TAROT-KARTEN, WAHRSAGENrh09arh09av599---v162----v145------------
ERFAHRUNG: WUNDERHEILER, GEISTHEILERrh10arh10av600---v163----v146------------
ERFAHRUNG: HOMOEOPATHIE,BACHBLUETEN USW.rh13arh13av603---v166----v147------------
HALTE VON: NEW AGE, WASSERMANN AERArh01brh01bv604---v167----v148------------
HALTE VON: ZEN-MEDITATION, WEISHEITENrh02brh02bv605---v168----v149------------
HALTE VON: ANTHROPOSOPHIE, THEOSOPHIErh03brh03bv606---v169----v150------------
HALTE VON: MYSTIKrh05brh05bv608---v170----v152------------
HALTE VON: MAGIE,SPIRITISMUS,OKKULTISMUSrh06brh06bv609---v171----v153------------
HALTE VON: PENDELN, WUENSCHELRUTENrh07brh07bv610---v172----v154------------
HALTE VON: ASTROLOGIE, HOROSKOPErh08brh08bv611---v173----v155------------
HALTE VON: TAROT-KARTEN, WAHRSAGENrh09brh09bv612---v174----v156------------
HALTE VON: WUNDERHEILER, GEISTHEILERrh10brh10bv613---v175----v157------------
HALTE VON: HOMOEOPATHIE,BACHBLUETEN USW.rh13brh13bv616---v178----v158------------
ERFAHRUNG: AYURVEDA, REIKI, SHIATSU USW.--v602---v165-----------------
ERFAHRUNG: REINKARNATION--v594--------v140------------
ERFAHRUNG: YOGA, TAI CHI, QI GONG--v601---v164-----------------
HALTE VON: AYURVEDA, REIKI, SHIATSU USW.--v615---v177-----------------
HALTE VON: REINKARNATION--v607--------v151------------
HALTE VON: YOGA, TAI CHI, QI GONG--v614---v176-----------------