Arbeitsorientierungen:

Arbeitsorientierungen

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
WICHTIGKEIT: SICHERE BERUFSTELLUNGja01ja01v424----v11---------v21----v21v16
WICHTIGKEIT: BERUF MIT HOHEM EINKOMMENja02ja02v425----v13----v21---v33v22----v22v17
WICHTIGK.:GUTE AUFSTIEGSCHANCEN IM BERUFja03ja03v426----v15----v22---v34v23----v23v18
WICHTIGKEIT: ANERKANNTER BERUFja04ja04v427----v17---------v24----v24v19
WICHTIGKEIT: BERUF MIT VIEL FREIZEITja05ja05v428----v19---------v25----v25v20
WICHTIGKEIT: INTERESSANTE TAETIGKEITja06ja06v429----v21----v23---v35v26----v26v21
WICHTIGKEIT: SELBSTAENDIGE TAETIGKEITja07ja07v430----v23----v24---v36v27----v27v22
WICHTIGK.: VERANTWORTUNGSVOLLE TAETIGK.ja08ja08v431----v25---------v28----v28v23
WICHTIGK.: BERUF M.VIEL MENSCHL. KONTAKTja09ja09v432----v27---------v29----v29v24
WICHTIGKEIT: CARITATIV HELFENDER BERUFja10ja10v433----v29----v25---v37v30----v30v25
WICHTIGKEIT: SOZIAL NUETZLICHER BERUFja11ja11v434----v31----v26---v38v31----v31-
WICHTIGKEIT: SINNVOLL EMPFUNDENER BERUFja12ja12v435--------------v32----v32-
WICHTIGK.: SICHERE, GESUNDE ARBEITSBED.ja13ja13v436--------------v33----v33-
AUFSTIEGSMOEGLICHK., PRIORITAETSSKALA----------------------v37-
BERUF, NUR MITTEL UM GELD ZU VERDIENEN---------------v421-v38------
BERUF, WICHTIGSTE TAETIGKEIT D. MENSCHEN---------------v422-v39------
BERUFL. SELBSTAENDIGKEIT IN 5 JAHREN?-----------------v35------
BERUFSAUSBILDUNG:BESSERE BERUFL.CHANCEN?--------------------v55---
BERUFSAUSBILDUNG:BESSERES ZURECHTFINDEN?--------------------v52---
BERUFSAUSBILDUNG:MEHR MENSCHENKENNTNIS?--------------------v53---
BERUFSAUSBILDUNG:MEHR POLIT.INTERESSE?--------------------v54---
BERUFSAUSBILDUNG:SOLIDE BERUF.GRUNDLAGE?--------------------v50---
BERUFSAUSBILDUNG:WICHTIGER ALS ERZIEH.?--------------------v51---
BERUFSTAET.: WICHTIGKEIT ERFOLG IM BERUF---------------v47--------
BERUFSTAETIGE: BERUF GGFS. VOR FAMILIE---------------v49--------
BERUFSTAETIGE: HABE HOHE ZIELE IM BERUF---------------v50--------
BERUFSTAETIGE: WICHTIGKEIT VON KARRIERE---------------v48--------
BISHER SCHON EINMAL BERUFL.SELBSTAENDIG?-----------------v36------
HOHES ARBEITSEINKOMMEN, PRIORITAETSSKALA----------------------v34-
INTERESSE AN BERUFL. SELBSTAENDIG MACHEN-----------------v34------
KURZE ARBEIT+VIEL FREIZEIT, PRIORITAETS.----------------------v36-
LEISTUNGSGEFUEHL B.D.ARB.,PRIORITAETSSK.----------------------v38-
NICHTBERUFST.: BERUF GGFS. VOR FAMILIE---------------v54--------
NICHTBERUFST.: HABE HOHE ZIELE IM BERUF---------------v55--------
NICHTBERUFST.: WICHTIGK. ERFOLG IM BERUF---------------v52--------
NICHTBERUFST.: WICHTIGKEIT VON KARRIERE---------------v53--------
SICHERER ARBEITSPLATZ, PRIORITAETSSKALA----------------------v35-
WUNSCH NACH BERUF AUCH OHNE GELDMANGEL---------------v420-v37-v546----