Lebensstil und Persönlichkeit:

Freizeitaktivitäten

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
FREIZEIT: BUECHER LESENla01la01v437--v12----v9--v17----------
FREIZEIT: ZEITSCHRIFTEN LESENla02la02v438-------v10--v18----------
FREIZEIT: LP, CD, CASSETTEN HOERENla03la03v439-------v11--v19----------
FREIZEIT: VIDEOKASSETTEN, DVD ANSCHAUENla04la04v440-------v12--v20----------
FREIZEIT: MIT DEM COMPUTER BESCHAEFTIGENla05la05v441-------v13--v21----------
FREIZEIT: INTERNET,ONLINE-DIENSTE NUTZENla06la06v442-------v14--v22----------
FREIZEIT: SICH PRIVAT WEITERBILDENla07la07v443-------v15--v23----------
FREIZEIT: EINFACH NICHTS TUN, FAULENZENla08la08v444--v17----v16--v24----------
FREIZEIT: SPAZIERENGEHEN, WANDERNla09la09v445--v18----v17--v25----------
FREIZEIT: YOGA,MEDITATION,AUTOG.TRAININGla10la10v446--v19----v18--v26----------
FREIZEIT: ESSEN ODER TRINKEN GEHENla11la11v447--v20----v19--v27----------
FREIZEIT: BESUCH NACHBARN, FREUNDE, BEK.la12la12v448--v21----v20--v28----------
FREIZEIT: BESUCH FAMILIE, VERWANDTSCHAFTla13la13v449--v22----v21--v29----------
FREIZEIT: GESELLSCHAFTSSPIELE IN FAMILIEla14la14v450--v23----v22--v30----------
FREIZEIT: AUSFLUEGE ODER KURZE REISENla15la15v451-------v23--v31----------
FREIZEIT: BETEILIGUNG IN POLITIKla16la16v452-------v24--v32----------
FREIZEIT: EHRENAMTLICHE TAETIGKEITENla17la17v453---v85---v25v80-v33----------
FREIZEIT: KIRCHGANGla18la18v454-------v26--v34----------
FREIZEIT: KUNST, MUSISCHE TAETIGKEITENla19la19v455-------v27--v35----------
FREIZEIT: BASTELN, REPARATURENla20la20v456--v26----v28--v36----------
FREIZEIT: AKTIVE SPORTLICHE BETAETIGUNGla21la21v457--v27----v29--v37----------
FREIZEIT: BESUCH V. SPORTVERANSTALTUNGENla22la22v458--v28----v30--v38----------
FREIZEIT: KINO, POP+JAZZKONZERTE, TANZENla23la23v459--v29----v31--v39----------
FREIZEIT: KLASS. KONZERTE, THEATER ETC.la24la24v460--v30----v32--v40----------
FREIZEIT: MUSIK HOERENla25la25v461--v13------------------
FREIZEIT: DAS INTERNET NUTZENla26la26v462--v14------------------
FREIZEIT: CHATTEN, SOZIALE NETZWERKEla27la27v463--v15------------------
FREIZEIT: AM COMPUTER SPIELENla28la28v464--v16------------------
FREIZEIT: MUSIK MACHENla29la29v465--v24------------------
FREIZEIT: ANDERE KUENSTLER. TAETIGKEITENla30la30v466--v25------------------
FREIZEIT: BESUCH MUSEEN, AUSSTELLUNGENla31la31v467--v31------------------
FREIZEIT SELTEN: KINO, POP+JAZZKONZERTE-----v34------------------
FREIZEIT SELTEN: KLASS.KONZERTE, THEATER-----v35------------------
FREIZEIT SELTEN: MUSEEN, AUSSTELLUNGEN-----v36------------------
FREIZEIT SELTEN: SPORTVERANSTALTUNGEN-----v33------------------
FREIZEIT SELTEN: STADT-, VOLKSFESTE-----v37------------------
FREIZEIT: BESUCH STADT- UND VOLKSFESTE--v468--v32------------------
MUSIKUNTERRICHT, ALTER: 14-20 JAHRE-----v40------------------
MUSIKUNTERRICHT, ALTER: 21 J. UND AELTER-----v41------------------
MUSIKUNTERRICHT, ALTER: BIS 13 JAHRE-----v39------------------
PRIVATER MUSIKUNTERRICHT (AUCH GESANG)-----v38------------------
UNTERRICHT AND.KUENSTL.FERTIGK.:14-20 J.-----v44------------------
UNTERRICHT AND.KUENSTL.FERTIGK.:21+JAHRE-----v45------------------
UNTERRICHT AND.KUENSTL.FERTIGK.:BIS 13J.-----v43------------------
UNTERRICHT ANDERE KUENSTLER.FERTIGKEITEN-----v42------------------