Gesundheit:

Gesundheitsspezifisches Verhalten

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
RAUCHEN SIE?hb01hb01v542--v272----v296-------------
ANZAHL TABAKPRODUKTE PRO TAGhb02hb02v543--v273----NEU-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT:VOLLKORN-,MEHRKORNBROThb03hb03v552--v281----v311-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: WEISSBROT, TOASTBROThb04hb04v553--v282----v312-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: OBSThb05hb05v554--v283----v313-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: GEMUESE(FRISCH,KUEHL)hb06hb06v555--v284----v314-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: FLEISCH, WURSThb07hb07v556--v285----v315-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: FRITTIERTE SPEISENhb08hb08v557--v286----v316-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: SUESSWAREN, GEBAECKhb09hb09v558--v287----v317-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: BIER ODER WEINhb10hb10v559--v288----v318-------------
KONSUMHAUEFIGKEIT: SPIRITUOSENhb11hb11v560--v289----v319-------------
ANZAHL GERAUCHTER PFEIFEN PRO TAG----------v304-------------
ANZAHL GERAUCHTER ZIGARETTEN PRO TAG----------v300-------------
ANZAHL GERAUCHTER ZIGARETTEN, KATEG.----------v301-------------
ANZAHL GERAUCHTER ZIGARREN PRO TAG----------v302-------------
ANZAHL GERAUCHTER ZIGARREN, KATEG.----------v303-------------
ANZAHL TABAKPRODUKTE PRO TAG, KATEGORIS.--v544--v274----NEU-------------
DURCHSCHNITTLICHER KAFFEEKONSUM----------v320-------------
DURCHSCHNITTLICHER KAFFEEKONSUM, KATEG.----------v321-------------
EIGENE BESSERUNG VOM BEFR. ABHAENGIG----------v327-------------
EIGENE BESSERUNG VOM GLUECK ABHAENGIG----------v324-------------
EIGENE GESUNDHEIT VOM ARZT ABHAENGIG----------v323-------------
EIGENE GESUNDHEIT VOM BEFR. ABHAENGIG----------v325-------------
EIGENE GESUNDHEIT: ANLAGE, GLUECK----------v322-------------
KRANKHEITSVORBEUGUNG: DURCH HAUSARZT----------v326-------------
WAS RAUCHEN SIE: PFEIFE----------v299-------------
WAS RAUCHEN SIE: ZIGARETTEN----------v297-------------
WAS RAUCHEN SIE: ZIGARREN----------v298-------------