Wertorientierungen:

Individuelle Wertorientierungen (Klages)

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
WICHTIG: GESETZ UND ORDNUNG RESPEKTIERENvi01vi01v670---v18----v8------------
WICHTIG: HOHER LEBENSSTANDARDvi02vi02v671---v19----v9------------
WICHTIG: MACHT UND EINFLUSSvi03vi03v672---v20----v10------------
WICHTIG: PHANTASIE UND KREATIVITAETvi04vi04v673---v21----v11------------
WICHTIG: SICHERHEITSSTREBENvi05vi05v674---v22----v12------------
WICHTIG: BENACHTEILIGTEN HELFENvi06vi06v675---v23----v13------------
WICHTIG: DURCHSETZUNGSVERMOEGENvi07vi07v676---v24----v14------------
WICHTIG: FLEISS UND EHRGEIZvi08vi08v677---v25----v15------------
WICHTIG: TOLERANZvi09vi09v678---v26----v16------------
WICHTIG: POLITISCHES ENGAGEMENTvi10vi10v679---v27----v17------------
WICHTIG: HEDONISMUSvi11vi11v680---v28----v18------------
WICHTIG: GOTTESGLAUBEvi12vi12v681---v29----v19------------
WICHTIG: LEISTUNG IM BERUFvi13vi13v682---v30----v20------------
WICHTIG: SELBSTVERWIRKLICHUNGvi14vi14v683---v31----v21------------