Gesundheit:

Krankheiten

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: ALLERGIEhd01hd01v510--v240----v264-------------
BEFR.: MIGRAENEhd02hd02v511--v241----v265-------------
BEFR.: BLUTHOCHDRUCK,HYPERTONIEhd03hd03v512--v242----v266-------------
BEFR.: DURCHBLUTUNGSTOERUNG AM HERZENhd04hd04v513--v243----v267-------------
BEFR.: RHEUMA, ARTHRITIS, GICHThd05hd05v514--v244----v268-------------
BEFR.: WIRBELSAEULENSCHAEDENhd06hd06v515--v245----v269-------------
BEFR.: CHRONISCHE BRONCHITIShd07hd07v516--v246----v270-------------
BEFR.: ASTHMAhd08hd08v517--v247----v271-------------
BEFR.: HEPATITIS, LEBERZIRRHOSEhd09hd09v518--v248----v272-------------
BEFR.: ZUCKERKRANKHEIT, DIABETEShd10hd10v519--v249----v273-------------
BEFR.: KREBShd11hd11v520--v250----v274-------------
BEFR.: OSTEOPOROSEhd12hd12v521--v251----v275-------------
BEFR.: SONSTIGE KRANKHEITENhd13hd13v522--v252----v276-------------
BEFR.: SONSTIGE KRANKHEITEN, 1. NENNUNGhd14hd14v523--v253----v277-------------
BEFR.: SONSTIGE KRANKHEITEN, 2. NENNUNGhd15hd15v524--v254----v278-------------
BEFR.: LETZTE 4 WOCHEN KRANK GEWESEN?hd16hd16v525--v255----v279-------------