Wohnen und Umwelt:

Qualität des Wohnumfelds

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: TYP DER WOHNUNGaq01aq01v1367aq01aq01v593v501v714v496v489v660v443v613v380v316v320v396v388v418v478v375v378v11v8
WOHNFLAECHE IN QUADRATMETERNaq02aq02v1368--v594----v661-------------
HUND ODER KATZE IM HAUSHALT?aq03aq03v1370--v596----v663-------------
HABEN SIE HIER IM HAUSHALT TELEFON?aq04aq04v1382------v697---v381v329-v429v416v456v512v71v379v368-
WOHNFLAECHE IN QUADRATMETERN, KATEG.--v1369--v595----v662-------------