Soziale Ungleichheit:

Soziale Mobilität

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BILDUNGSMOEGL.I.D.BRD:JEDER N.S.BEGABUNGim01im01v187im01-v182-v36v99-v148-v158--v88----v15v80--
WEG Z.ERFOLG:OPPORTUNISM.,RUECKSICHTSLOSim02im02v188--v183----v149-v145----v50---v81--
WEG ZUM ERFOLG: BILDUNG, AUSBILDUNGim03im03v189--v184----v150-v146----v51---v82--
WEG ZUM ERFOLG: POLITISCHE BETAETIGUNGim04im04v190--v185----v151-v147----v52---v83--
WEG ZUM ERFOLG: ZUFALL, GLUECKim05im05v191--v186----v152-v148----v53---v84--
WEG ZUM ERFOLG: INTELLIGENZim06im06v192--v187----v153-v149----v54---v85--
WEG ZUM ERFOLG: BEZIEHUNGEN, PROTEKTIONim07im07v193--v188----v154-v150----v55---v86--
WEG ZUM ERFOLG: LEISTUNG, FLEISSim08im08v194--v189----v155-v151----v56---v87--
WEG ZUM ERFOLG: GELD, VERMOEGENim09im09v195--v190----v156-v152----v57---v88--
WEG Z.ERFOLG: INITIATIVE, DURCHSETZUNGim10im10v196--v191----v157-v153----v58---v89--
WEG Z.ERFOLG: HERKUNFT, RICHTIGE FAMILIEim11im11v197--v192----v158-v154----v59---v90--
WEG Z.ERFOLG: BESTECHUNG, KORRUPTIONim12im12v198--v193----v159-v155----v60------
WEG Z.ERFOLG: KOOPERATION, OFFENHEITim13im13v199-------v160-v156-----------
ERFOLGSBED.,BRD: KLASSENZUGEHOERIGKEITim14im14v200--v194----v161----v89-----v111--
ERFOLGSBED.,BRD: ELTERNHAUS, SCHICHTim15im15v201--v195----v162----v90-----v112--
ERFOLGSBED.,BRD: BILDUNG,NICHT HERKUNFTim16im16v202--v196----v163----v91-----v113--
ERFOLGSBED.,BRD: KONJUNKTUR,SOZIALLEIST.im17im17v203--v197-v37--v164-v166--v92-v61---v114--
GUTES GELD FUER JEDEN,AUCH OHNE LEISTUNGim18im18v204--v198-v38--v165-v167--v93-v62---v115--
EINKOMMENSDIFFERENZ ERHOEHT MOTIVATIONim19im19v205im19-v199-v39v96-v166-v168v166-v94-v63-v79-v116--
RANGUNTERSCHIEDE SIND AKZEPTABELim20im20v206im20-v200-v40v97-v167-v169v167-v95-v64-v80-v117--
SOZIALE UNTERSCHIEDE SIND GERECHTim21im21v207im21-v201-v41v98-v168-v170v168-v96-v65-v81-v118--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 1---------------------v102--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 2---------------------v103--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 3---------------------v104--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 4---------------------v105--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 5---------------------v106--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 6---------------------v107--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 7---------------------v108--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 8---------------------v109--
BENACHTEILIGTE GRUPPE 9---------------------v110--
BENACHTEILIGTE GRUPPEN IN DEUTSCHLAND?---------------------v101--
ERFOLG IM LEBEN: ABH.VON SCHULLEISTUNG?--------------------v16---
ERFOLG IN ZUKUNFT: ABH. VON SCHULLEIST.?--------------------v17---
KINDER: WICHTIGKEIT D.SOZIALEN AUFSTIEGS---------------------v79--
PRIVILEGIERTE GRUPPEN IN DEUTSCHLAND?---------------------v91--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 1---------------------v92--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 2---------------------v93--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 3---------------------v94--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 4---------------------v95--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 5---------------------v96--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 6---------------------v97--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 7---------------------v98--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 8---------------------v99--
UEBERPRIVILEGIERTE GRUPPE 9---------------------v100--