Politik:

Wahlen

Variablenlabel1980-
2018
1980-
2016
1980-
2014
2018201620142012 20102008200620042002 20001998199619941992 19911990198819861984 19821980
BEFR.: WAHLABSICHT BUNDESTAGSWAHLpv01pv01v25pv01pv01v609v506v747v534v506v673v521v627v431v325v329v428v414v452v507v406v363v139v120
WAHLABSICHT, BERLINER ABGEORDNETENHAUSpv01bpv01bv26---------------v454v509v408v364v140-
WAHLBERECHTIGUNG, LETZTE BUNDESTAGSWAHL?pv02pv02v27-------NEUv522-v177--v58v87v64v108v190v180--
WAHLBETEILIGUNG, LETZTE BUNDESTAGSWAHL?pv03pv03v29pv03pv03NEUNEUv748v535v507NEUv523-v178v326-v60v89v65v109v191v181--
ZWEITSTIMME, LETZTE BUNDESTAGSWAHLpv04pv04v30pv04pv04NEUNEU-v536-NEUv524-v179v327-v61v90v66v110v192v182--
WARUM KEINE BERECHTIG. Z.BUNDESTAGSWAHL?pv05pv05v28-------------v59v88------
WARUM HAT BEFR. NICHT GEWAEHLT?pv06pv06v31pv06----v537-----v328---------
WAHLBERECHTIGUNG, LETZTE BERLINER WAHL?pv07pv07v32---------------v67v111v193v183--
WAHLBETEILIGUNG, LETZTE BERLINER WAHL?pv08pv08v33---------------v68v112v194v184--
ZWEITSTIMME, LETZTE BERLINER WAHLpv09pv09v34---------------v69v113v195v185--
WAHLBERECHTIGT BEI LANDTAGSWAHL?pv10pv10v35----------v145-----v60----
HABEN SIE BEI LANDTAGSWAHL GEWAEHLT?pv11pv11v36----------v146-----v61----
CDU-SYMPATHIE-THERMOMETERpv12pv12v37------------v144-----v173-v121
SPD-SYMPATHIE-THERMOMETERpv13pv13v38------------v145-----v174-v122
CSU-SYMPATHIE-THERMOMETERpv14pv14v39------------v146-----v175-v123
FDP-SYMPATHIE-THERMOMETERpv15pv15v40------------v147-----v176-v124
REPUBLIKANER + NPD-SYMPATHIE-THERMOMETERpv16pv16v41------------v149-----v178-v125
PDS + DKP-SYMPATHIE-THERMOMETERpv17pv17v42------------v150-----v179-v126
BUENDNIS 90+GRUENE-SYMPATHIE-THERMOMETERpv18pv18v43------------v148-----v177-v127
WAHRSCHEINLICHKEIT: CDU-CSU WAEHLENpv19pv19v44pv19----v131--v41------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: SPD WAEHLENpv20pv20v45pv20----v132--v42------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: FDP WAEHLENpv21pv21v46pv21----v133--v43------------
WAHRSCHEINL.: BUENDNIS 90-GRUENE WAEHLENpv22pv22v47pv22----v134--v44------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: PDS/LINKE WAEHLENpv23-v48pv23----v135--v45------------
DKP-SYMPATHIE-THERMOMETER---------------------v179-v126
HABEN SIE BEI EUROPAWAHL GEWAEHLT?-------------v148----------
NPD-SYMPATHIE-THERMOMETER---------------------v178-v125
PDS-SYMPATHIE-THERMOMETER---------------v150--------
REPUBLIKANER-SYMPATHIE-THERMOMETER---------------v149--------
WAHLABSICHT, BERLIN: SONSTIGE PARTEI-------------------v510----
WAHLABSICHT, BUNDESTAG: ANDERE PARTEIEN------------------v453v508v407---
WAHLBERECHTIGT BEI EUROPAWAHL?-------------v147----------
WAHRSCHEINLICHKEIT: AFD WAEHLEN---pv24--------------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: NPD WAEHLEN--v50-----v136---------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: PDS WAEHLEN--v49--------v45------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: REPUBLIKANER WAEHLEN--v51--------v46------------
WAHRSCHEINLICHKEIT: SCHILLPARTEI WAEHLEN--v52--------v47------------
ZWEITSTIMMENWAHL BUNDESTAG: SONST.PARTEI-------------------v508----